برچسب » حکمرانی جمعیت

جلسه چهارم ارایه تصویری مدل حل مسأله: تجویزهای راهبردی و عملیاتی
2 سال قبل

جلسه چهارم ارایه تصویری مدل حل مسأله: تجویزهای راهبردی و عملیاتی

گام تجویزهای راهبردی شامل چند مرحله است: 1) تعیین مفاد تجویزها 2) تعیین مخاطب هدف تجویز و بیان ویژگی های آن 3) تعیین اصول و سیاستهای کلی و رسیدن به گام اصلی تحقق 4) انتخاب و تعیین پلتفرم مناسب و متناسب با مفاد تجویز و مخاطب با اولویت