برچسب » روان شناسی عمومی

برگزاری کلاس روان شناسی و جامعه شناسی خانواده
1 سال قبل

برگزاری کلاس روان شناسی و جامعه شناسی خانواده

کلاس روان شناسی عمومی مبتنی بر کتاب هیلگارد توسط استاد مرصعی و کلاس جامعه شناسی خانواده مبتنی بر کتاب جامعه شناسی خانواده با نگاهی به منابع اسلامی توسط استاد بستان توسط گروه فقه خانواده (اسرتنا) در محل موسسه آموزش عالی حوزوی مشکات - تهران، برگزار شد.