طلبه گرامی، از طریق لینک بالا می توانید نسبت به ایجاد فرم جدید آموزشی و پژوهشی برای هر سال تحصیلی اقدام نمایید

— توجه کنید که هر طلبه باید برای هر سال تحصیلی و هر ترم ، یک فرم مجزا ایجاد نماید

— فرم جدیدی که از طریق لینک بالا برای شما باز می شود، چندین بخش دارد که شما تنها بخش هایی از آن را تکمیل می کنید. سایر بخش ها توسط معاونین موسسه با بررسی اطلاعات شما و یا مصاحبه تکمیل می شود.

— بعد از ایجاد و تکمیل فرم برای هر سال تحصیلی ، اطلاعات در جدول زیر قابل مشاهده و ویرایش خواهند بود


  ترم و سال تحصیلی  تاریخ بروز شده

هیچ ورودی با درخواست شما مطابقت ندارد.

  ترم و سال تحصیلی  تاریخ بروز شده

اگر در سال های قبل از  1402 برنامه هفتگی را در سایت وارد کرده باشید در جداول زیر قابل رؤیت می باشد.

ترم تحصیلی

هیچ ورودی با درخواست شما مطابقت ندارد.

ترم تحصیلی
ترم تحصیلینمایش جزئیات

هیچ ورودی با درخواست شما مطابقت ندارد.

ترم تحصیلینمایش جزئیات