طلبه گرامی:

اطلاعات معیشتی خود را در این فرم به طور دقیق وارد نموده و ذخیره نمایید. شما در هر بار ورود امکان ویرایش و بروزرسانی این اطلاعات را خواهید داشت. این اطلاعات به صورت محرمانه نزد مرکز باقی می ماند و در جهت تسهیلات متعدد اعطایی مرکز مورد استفاده قرار می گیرد.

 

طلبه گرامی، جهت ثبت، تکمیل یا مشاهده اطلاعات خود ، وارد سایت شوید