شـماره تمـاس تهران : 021-55194258 ؛ مدیریت: داخلی 113 ؛ معاونت آموزشی : داخلی 115 /// قم: 025-32400205، مدیریت: 116 ، معاونت آموزش: 110 ، پذیرش: 115
پسـت الـکترونیـکی
آدرس پسـتی تهران ، بزرگراه آزادگان - پل شهید احمد کاظمی - بزرگراه خلیج فارس(به سمت عوارضی تهران قم) - پل عابر سوم - روستای پلائین - جنب امامزاده آقاعلی اکبر - حوزه علمیه مشکوة، موسسه آموزش عالی حوزوی مشکات ، شعبه تهران /// قم : خیابان جمهوری ، زیر پل نهم دی ، حوزه علمیه مشکات، مؤسسه آموزش عالی حوزوی مشکات ، شعبه قم