با سلام 

طلبه محترم؛ این فرم  در دو بخش ، جهت آگاهی از وضعیت طلاب برای برخورداری از یارانه تغذیه و نیز اطلاع از وضعیت استقرار طلاب در مرکز قم برای برنامه ریزی مناسب تر طراحی شده است. لطفاً با دقت و در زمان بندی اعلام شده تکمیل نمایید.با تشکر از مشارکت شما